Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2011

happinesiseasy

I shoot people

Reposted fromsawb sawb viaphotographers photographers
happinesiseasy
2409 bcf2 500

Got it!

Reposted fromsawb sawb viaphotographers photographers
happinesiseasy
1798 5642 500
Reposted fromb4rt b4rt viaphotographers photographers
happinesiseasy
2114 d858 500
Reposted fromnieuczesana nieuczesana viamyciaa myciaa
happinesiseasy
4346 670b 500
Reposted frommeem meem viamyciaa myciaa
happinesiseasy
happinesiseasy
5279 dc90 500
Reposted fromSzpadyzor Szpadyzor viamyciaa myciaa
0653 0230
Reposted fromtayfun tayfun viamyciaa myciaa
happinesiseasy
2476 c9d1
playin' with the moon.
Reposted fromjungledrum jungledrum viamyciaa myciaa
happinesiseasy
7451 5592
Reposted fromjustinek justinek viamyciaa myciaa
happinesiseasy
- zauważyłaś, że ludzie jak gdyby lubią być smutni?
- tak. dlatego kiedy jest im smutno, słuchają smutnych piosenek, żeby było im jeszcze smutniej. żeby smutek nie odszedł zbyt szybko. żeby móc się nad sobą poużalać, z kubkiem gorącej herbaty w zmarzniętych dłoniach.
- a jak jest im wesoło, to słuchają skocznej, radosnej muzyki. to chore.
- ja też tak robię.
- ja też.
Reposted fromnawrocka nawrocka viamyciaa myciaa
happinesiseasy
4613 576c
Reposted fromfriends friends
happinesiseasy
1058 f971
Reposted fromfriends friends
happinesiseasy

The way you think you look when you wink:

Expectations:

Reality:

happinesiseasy
0477 b593
Reposted fromxoxo xoxo
happinesiseasy
8436 5db3
Reposted fromxoxo xoxo
happinesiseasy
Reposted fromxoxo xoxo
happinesiseasy
Reposted fromxoxo xoxo
happinesiseasy
0503 a084 500
Reposted fromnastya nastya viaxoxo xoxo
happinesiseasy
0607 5bee 500
Reposted fromnastya nastya viaxoxo xoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl